Timewarn

you no longer shine ~ your energy has been drained ~ I miss who you were


© Lize Bard @ https://wandererhaiku.wordpress.com/